Fyziologické rozsahy kloubů

Druhy pohybů v kloubech

Kromě jiných kritérií jako je tvar a počet styčných ploch lze klouby rovněž rozdělit podle typ pohybu, který jsou schopny vykonávat:

  • ohnutí (flexe, flexio), resp. natažení (extenze, extensio) – zmenšení, resp. zvětšení úhlu mezi pohybujícími se kostmi kloubu, popřípadě změna úhlu vůči základní anatomické poloze
  • hyperextenze – natažení na fyziologickou hranici, u zlomených kostí
  • přitažení (addukce, adductio), resp. odtažení (abdukce, abductio) – přiblížení, resp. oddálení od střední roviny těla
  • otáčení (rotace) – pohyb kosti okolo vlastní osy rotace => vnější rotace (rotatio externa, exorotatio, rotatio lateralis) a vnitřní rotace (rotatio interna, endorotatio, rotatio medialis)
  • kroužení (cirkumdukce, circumductio) – volný konec kosti opisuje kruh, tj. kost se zdánlivě pohybuje po plášti kužele (nenastává u jednoosých kloubů)
  • pronace (pronatio), resp. supinace (supinatio) – stočení končetiny dovnitř, resp. její odvrácení podle podélné osy
  • opozice (oppositio), resp. repozice (repositio) – otočení palce bříškem proti ostatním prstům (uchopení), resp. návrat palce z opozice do původní pozice
more