Fyziologické rozsahy kloubů

Druhy pohybů v kloubech

Kromě jiných kritérií jako je tvar a počet styčných ploch lze klouby rovněž rozdělit podle typ pohybu, který jsou schopny vykonávat:

  • ohnutí (flexe, flexio), resp. natažení (extenze, extensio) – zmenšení, resp. zvětšení úhlu mezi pohybujícími se kostmi kloubu, popřípadě změna úhlu vůči základní anatomické poloze
  • hyperextenze – natažení na fyziologickou hranici, u zlomených kostí
  • přitažení (addukce, adductio), resp. odtažení (abdukce, abductio) – přiblížení, resp. oddálení od střední roviny těla
  • otáčení (rotace) – pohyb kosti okolo vlastní osy rotace => vnější rotace (rotatio externa, exorotatio, rotatio lateralis) a vnitřní rotace (rotatio interna, endorotatio, rotatio medialis)
  • kroužení (cirkumdukce, circumductio) – volný konec kosti opisuje kruh, tj. kost se zdánlivě pohybuje po plášti kužele (nenastává u jednoosých kloubů)
  • pronace (pronatio), resp. supinace (supinatio) – stočení končetiny dovnitř, resp. její odvrácení podle podélné osy
  • opozice (oppositio), resp. repozice (repositio) – otočení palce bříškem proti ostatním prstům (uchopení), resp. návrat palce z opozice do původní pozice

ČÁST TĚLA POHYB ROZSAH
     

Hlava a krk

flexe

60°

 

extenze

75°

 

sunutí hlavy horizontálně

 

 

lateroflexe

45°

 

rotace

80°

Trup

ventrální flexe

45–50°

 

dorzální flexe (extenze)

25°

 

lateroflexe

25–30°

 

rotace

30–45°

Lopatka

retrakce

25°

 

protrakce

25°

 

elevace

55°

 

deprese

55°

 

zevní rotace (anteverze)

60°

 

vnitřní rotace (retroverze)

60°

Kloub ramenní

ventrální flexe

90–100°

 

dorzální flexe (extenze)

40–60°

 

abdukce

90–95°

 

addukce

0°, přes osu těla 75°

 

zevní rotace

90°

 

vnitřní rotace

90°

 

horizontální abdukce

45°

 

horizontální addukce

135°

Kloub loketní

flexe

135–145°

 

extenze

0–5°

Předloktí

supinace

asi 180°

 

pronace

asi 180°

Zápěstí

palmární flexe

70–90°

 

dorzální flexe

65–85°

 

radiální dukce

15–20°

 

ulnární dukce

asi 45°

Prsty ruky

flexe

15–45°

 

extenze

0–20°

 

abdukce

50–70°

 

addukce

Kloub kyčelní

flexe

130°

 

extenze

30°

 

abdukce

45°

 

addukce

0–45°

 

zevní rotace

asi 15°

 

vnitřní rotace

asi 35°

Kloub kolenní

flexe

asi 160°

 

extenze

 

zevní rotace (jen ve flexi)

asi 40°

 

vnitřní rotace (jen ve flexi)

5–10°

Kloub hlezenní

plantární flexe

asi 30°

 

dorzální flexe

asi 20°

 

supinace

 

 

pronace

 

Dolní kloub zánártní

inverze nohy

20°–30°

 

everze nohy

5°–15°

Prsty nohy

flexe

45°

 

extenze

70°

 

abdukce

5°–25°

 

addukce

5°–25°

 

before
after